Części zamienne do wszystkich marek samochodów | Fachowe doradztwo przy wyborze części, największy wybór w sieci! Zamów części teraz!

Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin okresla zasady dokonywania przez Uslugodawce sprzedazy przy wykorzystaniu srodków porozumiewania sie na odleglosc, a takze korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego alleczesci.pl, dostepnego pod adresem www.alleczesci.pl

 2. Sklep Internetowy jest prowadzony przez Michala Stepniaka, prowadzacego dzialalnosc gospodarcza pod nazwa „MM” F.H.U. Michal Stepniak z siedziba w Zgierz, ul. Aleksadrowska 75

NIP: 732-159-95-24,

Tel. Kom. 514-115-415,

adres email: sklep@alleczesci.pl

nr tel. 514-115-415

 1. Niniejszy Regulamin udostepnia sie nieodplatnie Klientowi za posrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego www.alleczesci.plprzed zawarciem umowy poza lokalem przedsiebiorcy i swiadczenie uslug droga elektroniczna, a takze umozliwia sie pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie tresci Regulaminu za pomoca systemu teleinformatycznego, którym posluguje sie Klient.

 2. Zawierajac umowe na podstawie zapisów Regulaminu Klient oswiadcza, iz zapoznal sie i akceptuje w calosci Regulamin.

 3. Klient jest zobowiazany do przestrzegania postanowien Regulaminu.

 4. Klienci posiadaja dostep do Towarów i Uslug oferowanych za posrednictwem Sklepu Internetowego www.alleczesci.pl niezaleznie od tego czy dokonali Rejestracji.

 5. Ceny Produktów (wynagrodzenie za swiadczenie) oferowanych przez Sklep Internetowy sa wyrazone w zlotówkach (PLN) i zawieraja wszystkie inne skladniki w tym podatek VAT, cla i tpd.

 1. SLOWNIK POJEC

 1. INFORMACJA HANDLOWA – informacja przeznaczona bezposrednio lub posrednio do promowania towarów, uslug lub wizerunku przedsiebiorcy zwiazanych z prowadzona przez Uslugodawce dzialalnoscia gospodarcza.

 2. KLIENT – osoba fizyczna, która ukonczyla 13 rok zycia (przy czym w przypadku nie ukonczenia przez te osobe 18 roku zycia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego) osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebedaca osoba prawna, której szczególne przepisy przyznaja zdolnosc prawna, a która dokonuje lub zamierza dokonac Zamówienia lub korzysta z innych uslug Sklepu Internetowego www.alleczesci.pl (w tym równiez Konsument);

 3. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonujaca z przedsiebiorca czynnosci prawnej niezwiazanej bezposrednio z jej dzialalnoscia gospodarcza lub zawodowa;

 4. PRODUKT – rzecz ruchoma lub usluga, której dotyczy umowa sprzedazy;

 5. PRZEWOZNIK - kurier, Poczta Polska S.A. lub inna firma wspólpracujaca ze Sklepem Internetowym www.alleczesci.pl w celu realizowania umowy zawartej z Klientem poprzez doreczanie przesylek;

 6. REGULAMIN – niniejszy Regulamin sprzedazy przy wykorzystaniu srodków porozumiewania sie na odleglosc oraz swiadczenia uslug droga elektroniczna; w zakresie uslug swiadczonych droga elektroniczna niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o swiadczeniu uslug droga elektroniczna (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.);

 7. REJESTRACJA – jednorazowa czynnosc, polegajaca na zalozeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu udostepnionego przez Uslugodawce na stronie serwisu Sklepu Internetowego www.alleczesci.pl;

 8. SKLEP INTERNETOWY www.alleczesci.pl – serwis internetowy dostepny pod adresem www.alleczesci.pl, za posrednictwem którego Klient moze zlozyc Zamówienie na oferowane przez Sklep Internetowy www.alleczesci.pl Produkty;

 9. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – zespól wspólpracujacych ze soba urzadzen informatycznych i oprogramowania, zapewniajacy przetwarzanie i przechowywanie, a takze wysylanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomoca wlasciwego dla danego rodzaju sieci urzadzenia koncowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2000 r. Nr 73 poz. 852 z pózn. zm.).

 10. USLUGODAWCA – przedsiebiorca prowadzacy dzialalnosc gospodarcza pod firma „MM” F.H.U. MICHAL STEPNIAK ul. Aleksandrowska 75, NIP 732-159-95-24;

 11. UMOWA SPRZEDAZY – umowa sprzedazy Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiedzy Uslugodawca a Klientem, z wykorzystaniem srodków porozumiewania sie na odleglosc (w tym droga telefoniczna); do zawarcia umowy sprzedazy dochodzi z chwila otrzymania informacji o przyjeciu oferty zlozonej przez Klienta; Umowa sprzedazy oznacza równiez umowe zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odleglosc, bez jednoczesnej fizycznej obecnosci stron z wylacznym wykorzystaniem jednego lub wiekszej liczby srodków porozumiewania sie na odleglosc do chwili zawarcia umowy wlacznie;

 12. USLUGA – usluga swiadczona przez Uslugodawce droga elektroniczna na zasadach okreslonych w Regulaminie oraz za posrednictwem serwisu internetowego dostepnego pod adresemwww.alleczesci.pl;

 13. WADA NIEISTOTNA – wada Produktu nie majaca wplywu na jego dzialanie lub uzytecznosc;

 14. ZAMÓWIENIE – oswiadczenie woli Klienta, zmierzajace bezposrednio do zawarcia Umowy sprzedazy Produktów na odleglosc za posrednictwem Sklepu Internetowego www.alleczesci.pl, okreslajace rodzaj i liczbe Produktu traktowane przez Uslugodawce jako oferta;

 1. RODZAJ I ZAKRES USLUG SWIADCZONYCH DROGA ELEKTRONICZNA

 1. Uslugodawca swiadczy za posrednictwem Sklepu Internetowego usluge umozliwiajaca Klientom skladanie Zamówien dotyczacych Produktów dostepnych w ramach Sklepu Internetowego www.alleczesci.pl i zawierania umów sprzedazy Produktów na odleglosc oraz udzielania Informacji Handlowych w zakresie Produktów dostepnych w Sklepie Internetowym www.alleczesci.pl

 2. Uslugodawca swiadczy takze usluge przesylania Informacji Handlowej do Klientów, którzy wyrazili na to odrebna zgode podczas dokonywania Rejestracji.

 1. WARUNKI SWIADCZENIA USLUG DORGA ELEKTRONICZNA

 1. Rekomendowane wymagania techniczne niezbedne do wspólpracy z systemem teleinformatycznym, którym posluguje sie Uslugodawca sa dla Klienta nastepujace:

 1. polaczenie z siecia internet – minimalna predkosc przesylu 512kbps,

 2. przegladarka internetowa umozliwiajaca wyswietlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) Google Chrome.,

 3. system antywirusowy.

 1. Minimalne wymagania konfiguracyjne niezbedne do wspólpracy z systemem teleinformatycznym, którym posluguje sie Uslugodawca sa dla Klienta nastepujace:

 1. polaczenie z siecia internet,

 2. przegladarka internetowa umozliwiajaca wyswietlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC: Internet Explorer 5.5; Firefox 1.0; Opera 8.x, 9; Netscape 8.1; Mozilla 1.7.x, natomiast dla komputerów MAC OS 10.1: Netscape 7.2; MAC OS 10.4: Safari 2. ‘Cookies i javascript musza byc wlaczone, a zalecana rozdzielczosc ekranu wynosi 1024x768.

 1. Klient zobowiazany jest przy dokonaniu Rejestracji w Systemie Teleinformatycznym prowadzonym przez Sklep Internetowywww.alleczesci.pl podac wszelkie dane niezbedne do nawiazania, uksztaltowania tresci, zmiany oraz rozwiazania umowy, a w szczególnosci:

 1. nazwe / nazwisko i imie Klienta,

 2. NIP / PESEL,

 3. adres siedziby / adres zameldowania,

 4. adres do korespondencji,

 5. adres dostawy zamówionych przez Klienta towarów,

 6. adresy elektroniczne,

 7. telefon kontaktowy;

 1. W celu korzystania z uslug swiadczonych droga elektroniczna po dokonaniu przez Klienta Rejestracji w Systemie Teleinformatycznym prowadzonym przez Sklep Internetowy www.alleczesci.pl, Klientowi przekazane zostana:

 1. login,

 2. haslo.

 1. Uslugodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych nalezacego do niego systemu teleinformatycznego, co moze spowodowac utrudnienia lub uniemozliwienie Klientowi korzystania z uslug. Uslugodawca bedzie kazdorazowo publikowac na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.alleczesci.pl informacje na temat przewidywanego terminu prac oraz okresu ich trwania.

 2. Klient korzystajac z uslug Sklepu Internetowego www.alleczesci.pl i podajac adres mailowy moze wyrazic zgode na przesylanie Informacji Handlowej na podany adres email. Klient w kazdej chwili moze poinformowac Sklep Internetowy o rezygnacji z otrzymywania Informacji Handlowej, co spowoduje zaprzestanie wysylania tego typu informacji na wskazany wczesniej przez Klienta adres mailowy.

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klient moze zlozyc Zamówienie:

- za posrednictwem koszyka zakupowego;

- za posrednictwem wiadomosci email wyslanej na adres sklep@alleczesci.pl;

- telefonicznie pod nr 514-115-415;

b. Po zlozeniu Zamówienia Uslugodawca niezwlocznie przesle Klientowi email potwierdzajacy otrzymanie Zamówienia. Wiadomosc potwierdzajaca otrzymanie Zamówienia nie stanowi oswiadczenia o przyjeciu oferty przez Uslugodawce.

c. Po weryfikacji zlozonego Zamówienia i danych Klienta Uslugodawca przesle Klientowi wiadomosc o przyjeciu lub nie przyjeciu zlozonej przez Klienta oferty.

d. W przypadku niedostepnosci zamówionego Produktu Klient moze anulowac zlozone Zamówienie.

e. W przypadku wybrania przez Klienta formy zaplaty przelewem warunkiem zrealizowania Zamówienia przez Uslugodawce jest przeslanie zaplaty za zamówiony Towar przez Klienta wraz z kosztami przesylki na konto Uslugodawcy (pkt. V. II. 1. a. Regulaminu).

f. W przypadku dokonywania zakupów przez Klienta za pobraniem warunkiem realizacji Zamówienia jest zlozenie prawidlowego Zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

g. Koszty transportu zamówionego Produktu ponosi Klient.

II. WARUNKI PLATNOSCI

 1. a. Klient moze dokonac platnosci:

- gotówka w siedzibie firmy Uslugodawcy,

- przelewem na rachunek bankowy Uslugodawcy o nr 56156000132490200498300001 prowadzony przez Bank GetinBabnk,

- za pobraniem.

b. Klient obowiazany jest dokonac platnosci niezwlocznie, nie pózniej niz w terminie 7 dni od dnia przyjecia Zamówienia jezeli platnosc jest realizowana przelewem na rachunek bankowy Uslugodawcy.

c. W tresci przelewu klient powinien podac:

- imie i nazwisko (login/nr klienta),

- numer Zamówienia.

d. W przypadku braku zaplaty w terminie 7 dni od daty przyjecia Zamówienia Uslugodawca ma prawo anulowac Zamówienie w calosci.

 1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

W przypadku zlozenia zamówienia przez Klienta Uslugodawca poinformuje go (równiez za posrednictwem przedmiotowego Regulaminu), w chwili wyrazenia woli zwiazania sie umowa o:

Uslugodawca potwierdzi zawarcie umowy na odleglosc w rozsadnym czasie po jej zawarciu na trwalym nosniku.

Uslugodawca zobowiazuje sie do realizacji zlozonego Zamówienia w terminie do 30 dni:

- w przypadku dokonania zakupu w formie za pobraniem – od dnia zlozenia Zamówienia,

- w przypadku platnosci przelewem na rachunek bankowy Uslugodawcy – od dnia zaksiegowania calej kwoty naleznej za zlozone Zamówienie wraz z kosztami przesylki na rachunku bankowym Uslugodawcy.

Odbiór zamówionego Towaru moze nastapic osobiscie w siedzibie firmy Uslugodawcy lub za posrednictwem Przewoznika. Sposób dostawy jest wybierany przez Klienta w chwili skladania Zamówienia.

 1. WARUNKI ROZWIAZYWANIA UMÓW

Odstapienie od umowy – dotyczy tylko Konsumentów.

A. Zgodnie z trescia ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. Z dnia 24 czerwca 2014 roku) Konsument ma prawo odstapic od umowy zawartej z Uslugodawca bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy zgodnie z art. 27 w/w ustawy. Dla wypelnienia tego uprawnienia wystarczy wyslanie oswiadczenia przed uplywem tego terminu na adres wskazany przez Uslugodawce.

B. Oswiadczenie o odstapieniu mozna zlozyc w formie pisemnej, na formularzu lub droga elektroniczna poprzez zlozenie oswiadczenia na stronie internetowej www.alleczesci.pl . Jezeli Konsument skorzystal z tego ostatniego sposobu zlozenia oswiadczenia, Uslugodawca niezwlocznie przesle potwierdzenie otrzymania oswiadczenia o odstapieniu od umowy.

C. W przypadku zlozenia przez Konsumenta oswiadczenia o odstapieniu od umowy zwrot Towaru powinien nastapic niezwlocznie, nie pózniej jednak iz w terminie 14 dni od odstapienia od umowy. Konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy w calosci. Konsument ponosi równiez odpowiedzialnosc za zmniejszenie wartosci Produktu bedace wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczajacy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalnosci Produktu.

D. Uslugodawca jest odpowiedzialny wzgledem Klienta, jezeli Produkt sprzedany ma wade fizyczna lub prawna – rekojmia.

I. a. wada fizyczna polega na niezgodnosci Produktu z umowa polegajacej na:

- braku wlasciwosci, które Produkt tego rodzaju powinna miec ze wzgledu na cel w umowie oznaczony algo wynikajace z okolicznosci lub przeznaczenia;

- braku wlasciwosci, o których istnieniu sprzedawca zapewnil kupujacego;

- nie nadawaniu sie do celu, o którym kupujacy poinformowal sprzedawce przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zglosil zastrzezenia co do takiego przeznaczenia;

- wydaniu rzeczy Klientowi w stanie niezupelnym.

- nieprawidlowym zamontowaniu i uruchomieniu, jezeli czynnosci te zostaly wykonane przez sprzedawce lub osobe trzecia, za która sprzedawca ponosi odpowiedzialnosc, albo przez Klienta, który postapil wedlug instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

b. wada prawna Produktu polega na odpowiedzialnosci sprzedawcy wzgledem Klienta, jezeli rzecz sprzedana stanowi wlasnosc osoby trzeciej albo jezeli jest obciazona prawem osoby trzeciej, a takze jezeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporzadzaniu rzecza wynika z decyzji lub orzeczenia wlasciwego organu. Sprzedawca jest odpowiedzialny równiez za istnienie prawa.

Do uprawnien przedsiebiorcy zwiazanych z rozwiazaniem umowy sprzedazy stosuje sie uregulowania zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 1. TRYB POSTEPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Klient ma prawo skladania reklamacji w sprawach dotyczacych uslug swiadczonych przez Uslugodawce oraz sprzedawanych przez niego Produktów.

 2. W przypadku stwierdzenia wady Produktu Klient moze zadac poprzez zlozenie oswiadczenia obnizenia ceny albo moze odstapic od umowy, jezeli Uslugodawca nie wymieni Produktu wadliwego na wolny od wad albo wady nie usunie.

 3. Klient moze równiez zadac, jezeli Produkt sprzedany ma wade, wymiany na Produkt wolny od wad albo usuniecia wady.

 4. Jezeli kupujacym jest Konsument, moze zamiast zaproponowanego przez Uslugodawce usuniecia wady zadac wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany zadac usuniecia wady, chyba ze doprowadzenie Produktu do zgodnosci z umowa w sposób wybrany przez kupujacego jest niemozliwe albo wymagaloby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Uslugodawce.

 5. Klient nie moze od umowy odstapic, jezeli niezgodnosc Produktu z umowa jest nieistotna.

 6. Celem przeprowadzenia postepowania reklamacyjnego nalezy wskazac z jakich uprawnien Klient korzysta:

a. Odstepuje od umowy,

b. zada obnizenia ceny.

c. wymiany Produktu na nowy.

d. usuniecie wady.

e. korzysta z uprawnien udzielonych w Gwarancja, jezeli zostala udzielona przez Uslugodawce.

7. Prawidlowo zlozona reklamacja powinna zawierac co najmniej nastepujace dane:

a. oznaczenie Klienta z podaniem: jego nazwy/nazwiska i imienia, adresu siedziby/miejsca zamieszkania,

b. identyfikujacego go adresu elektronicznego,

c. dokladny opis wystepujacego problemu bedacego podstawa reklamacji,

d. date wystapienia problemu,

e. numer telefonu kontaktowego.

8. Formularz reklamacyjny/odstapienia od umowy jest przesylany wraz z zakupionym Produktem lub wydawany przy odbiorze osobistym. Formularz jest równiez dostepny na stronie www.alleczesci.pl w zakladce formularzewww.alleczesci.pl/pobierz.

9. Do formularza reklamacji/sporzadzonej reklamacji/odstapienia nalezy dolaczyc dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub wystawiona fakture VAT).

10. Reklamacje wraz z dowodem zakupu towaru nalezy skladac pisemnie na adres „MM” F.H.U. Michal Stepniak 95-100 Zgierz, ul. Aleksandrowska 75 lub elektronicznie droga e-mail na adres sklep@alleczesci.pl.

11. Uslugodawca ustosunkowuje sie do zadania Klienta w terminie 14 dni.

12. Uslugodawca odpowiada za wady Produktu, jesli wada zostanie stwierdzona przed uplywem 2 lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usuniecie wady lub wymiane na Produkt wolny od wad nalezy zglosic w terminieroku od wykrycia wady.

13. Do uprawnien przedsiebiorcy zwiazanych z zawarciem umowy sprzedazy stosuje sie uregulowania zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 1. ODPOWIEDZIALNOSC

 1. Uslugodawca dolozy wszelkich mozliwych starac w celu zapewnienia bezawaryjnosci i ciaglosci w dzialaniu Sklepu.

 2. Uslugodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za brak mozliwosci dostepu do uslug swiadczonych droga elektroniczna wynikajacych z blednej rejestracji dokonanej przez Klienta.

 3. Uslugodawca zobowiazuje sie dochowac nalezytej starannosci stosujac srodki techniczne zapobiegajace pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych Klienta.

 4. Publiczny charakter sieci internet i korzystanie z uslug swiadczonych droga elektroniczna wiazac sie moze z zagrozeniem pozyskania i modyfikowana danych przez osoby nieuprawnione, dlatego równiez Klient zobowiazany jest stosowac wlasciwe srodki techniczne, które zminimalizuja wskazane wyzej zagrozenia.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klientów sa gromadzone wylacznie na potrzeby realizacji zamówienia przez Uslugodawce.

 2. Po zakonczeniu korzystania z uslug swiadczonych droga elektroniczna Uslugodawca nie bedzie przetwarzac danych osobowych Klientów z wyjatkiem tych danych, które sa niezbedne Uslugodawcy do:

a. rozliczenia swiadczonej uslugi,

b. dochodzenia roszczen z tytulu platnosci za korzystanie z uslugi,

c. niezbedne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowan i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badan na potrzeby polepszenia jakosci uslug swiadczonych przez Uslugodawce,

d. niezbedne do wyjasnienia okolicznosci niedozwolonego korzystania z uslugi,

e. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrebnych ustaw lub umowy.

 1. Klient ma w kazdym czasie mozliwosc wgladu do udostepnionych przez niego danych osobowych, ich zmiany oraz usuniecia.

 2. Klient moze wyrazic zgode na otrzymywanie od Sklepu Internetowego Informacji Handlowych. W kazdej chwili Klient moze zwrócic sie do Uslugodawcy o zaprzestanie przesylania Informacji Handlowej na udostepniony adres mailowy Klienta.

 1. PRAWA AUTORSKIE

 1. Uslugodawca oswiadcza, ze zdjecia, opisy i inne informacje znajdujace sie na jej stronie internetowej sa jej wlasnoscia. Wszelkie prawa autorskie sa zastrzezone i przysluguja jedynie Uslugodawcy.

 2. Jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie i udostepnienie osobom trzecim jakichkolwiek tresci znajdujacych sie na stronie Sklepu Internetowego wymaga zgody Uslugodawcy na pismie pod rygorem niewaznosci.

 1. POSTANOWIENIA KONCOWE

 1. Zmiany w Regulaminie wchodza w zycie w terminie 7 dni od daty publikacji na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.alleczesci.pl .

 2. Do umów zawartych przed zmiana Regulaminu stosuje sie wersje Regulaminu obowiazujaca w dacie zlozenia Zamówienia przez Klienta.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy o swiadczeniu uslug droga elektroniczna, Prawa telekomunikacyjnego, ustawa o prawach konsumenta.

 4. W przypadku braku polubownego zalatwienia sprawy sadem wlasciwym dla rozstrzygania sporów powstalych miedzy Uslugodawca a Klientem jest sad powszechny wlasciwy ze wzgledu na przepisy ogólnie obowiazujace. Strony, celem obnizenia kosztów postepowania i mozliwosci polubownego rozstrzygniecia sporu, moga podjac próbe rozwiazania powstalych sporów, zarówno przed skierowaniem sprawy do Sadu, jaki i w trakcie postepowania sadowego, równiez w drodze mediacji przed mediatorem na zgodny wniosek stron.